Jak získat modrou kartu pro cizince? 

Chce-li cizinec pobývat dlouhodobě na území ČR za účelem výkonu zaměstnání, které vyžaduje vysokou kvalifikaci (VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání trvající alespoň 3 roky), potřebuje si opatřit modrou kartu.

Co je modrá karta?

Modrá karta opravňuje cizince pobývat na území ČR a pracovat na pracovním místě, ke kterému je karta vydána, případně toto místo změnit za přesně definovaných podmínek.

Modrá karta představuje spojení mezi oprávněním k pobytu a oprávněním k zaměstnání. Získá ji pracovník, který má vysokou kvalifikaci nebo vyšší odbornou dovednost. Modrá karta tak usnadní přístup na trh práce cizincům s vyšší kvalifikací, po níž je v ČR poptávka.

Její platnost je na dobu výkonu zaměstnání, které je stanovené v pracovní smlouvě plus tři měsíce, nejdéle však na dobu tři roky. Modrou kartu může získat cizinec z třetích zemí, a to včetně rodinných příslušníků občanů EU.

Jak získat modrou kartu?

Podmínkou je uzavření pracovní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí, a to nejméně na dobu 6 měsíců na pracovní dobu, kterou stanovuje zákon. Její součástí je sjednaná hrubá měsíční nebo roční mzda. Její výše musí odpovídat alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy, kterou v ČR vyhlašuje MPSV.

Modrá karta je vydávána na konkrétní pracovní místo. V centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty naleznete místa, která jsou určená pro žadatele modré karty.

Tato evidence je přístupná na internetu. Jakmile máte smlouvu, můžete si podat žádost o modrou kartu. Žádost se podává na zastupitelském úřadu ČR v souladu s vyhláškou MV, která navíc stanovuje výjimky z povinnosti cizince zažádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelstvu.


Pokud se jedná o občana státu, který je uvedený ve výše zmiňované vyhlášce, může o modrou kartu požádat na kterémkoli zastupitelském úřadu ČR. K žádosti je potřeba přiložit platný cestovní doklad, 2 fotografie s aktuální podobou, doklad, který potvrzuje vysokou kvalifikaci. Tento doklad musí být nostrifikován ze strany MŠMT.

Kromě pracovní smlouvy je součástí žádosti také doklad, který potvrzuje zajištění ubytování na dobu pobytu na území ČR. Jedná-li se o výkon povolání regulovaného, tak ještě doklad o splnění podmínek opravňujících k výkonu tohoto povolání.

Někdy je zapotřebí také předložit lékařskou zprávu, která potvrzuje, že žadatel netrpí žádnou závažnou nemocí nebo doklad, který je obdobou výpisu z Rejstříku trestů.

Pomůže agentura

Na vyřizování žádostí o modrou kartu a vše s ní spojenou se specializují agentury, např. IRS Czech, které vyřídí a zajistí vše potřebné. Postačí se na ně obrátit. Pomohou s jednáními, která jsou s vydáním modré karty spojována.

Publikováno: 19. 02. 2024

Kategorie: Ostatní

Autor: Simona Dušková